Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Ocenianie kształtujące w planie daltońskim

Ocenianie kształtujące w planie daltońskim na przykładzie daltońskiej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie.

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga adekwatnych zmian w zakresie edukacji, a jak wiadomo z efektywną edukacją wiążę się właściwa ocena postępów dziecka w zakresie przyswajanej wiedzy i nabywanych umiejętności.Dotychczasowy system oceniania, oparty w dużej mierze na stopniu szkolnym, często wywoływał efekt nauki dla samego stopnia i nie spełniał właściwej roli w procesie kształcenia. Odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej edukacji jest ocenianie kształtujące, które to z kolei idealnie wpasowuje się w plan daltoński.Plan daltoński zyskuje coraz więcej zwolenników w Polsce gdyż u jego podstaw leży samodzielność, współpraca, odpowiedzialność i refleksja czyli cechy pożądane u współczesnego człowieka.

Kolejną zaletą planu daltońskiego jest pozostawianie dużej swobody nauczycielowi. Może on tak modyfikować swoje metody pracy, aby uwzględniały elementy oceniania kształtującego, które samo w sobie również modeluje u uczniów odpowiedzialność, samodzielność i, w pewnym zakresie, współpracę. Pierwsza w Polsce publiczna placówka daltońska – Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie jest w trakcie wprowadzania elementów oceniania kształtującego na obu szczeblach nauczania – w klasach I -III oraz IV-VI. Z uwagi na to, iż ocenianie kształtujące niesie pewną rewolucję w nauczaniu, konieczne jest wprowadzania jego elementów etapami, by mogło ono dobrze przyjąć się na gruncie szkoły. Etapy, które dotychczas wprowadzili nauczyciele ze szkoły w Dzbeninie i które doskonale funkcjonują w codziennej pracy, to:

  • wspólne ustalanie, omawianie celów lekcji,
  • stosowanie nacobezu,
  • informacja zwrotna ustana i pisemna,
  • samoocena,

Przy formułowaniu celów lekcji nauczyciel zastanawia się, co chce osiągnąć, czego dzieci mają się nauczyć na danej lekcji. Ważne, aby i uczeń miał taką świadomość, zatem poznanie celów lekcji jest dla niego drogowskazem, pokazującym dokąd zmierza. Zastosowanie nacobezu przedstawia z kolei konkretne wymagania, które uczeń będzie musiał spełnić. Przykład nacobezu dla piszącego zaproszenie:

  1. Początek zaproszenia (nagłówek)
  2. Wstęp, czyli kogo zapraszamy
  3. Rozwinięcie (z jakiej okazji zapraszamy, kiedy – data, godzina i miejsce spotkania)
  4. Zakończenie ( zachęcenie do przybycia)
  5. Podpis (kto zaprasza)

Informacja zwrotna do prac pisemnych i sprawdzianów w szkole w Dzbeninie przyjęła formę ujednoliconą we wszystkich oddziałach. Obejmuje oznaczenia:

[++] pozytywne strony pracy ucznia, atuty

[- ] elementy do poprawy, uzupełnienia

[] wskazówki do poprawy

Oprócz przyjętych oznaczeń pisemnych, informacja zwrotna funkcjonuje na bieżąco w formie ustnej. Kładzie się na nią ogromny nacisk, ponieważ zawiera klucz do zdobycia określonej wiedzy i umiejętności przez uczniów.Pamiętać również należy, że informacja zwrotna musi być krótka, zwięzła i zrozumiała. Samoocena czyli ocena własnej pracy. Uczniowie sami określają swoje postępy stawiając swoje imię we właściwym miejscu.

Przykład: Schody do sukcesu

Bezbłędnie dodaję i odejmuję do…

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Ocenianie kształtujące idealnie współgra z planem daltońskim i ta zależność została wykorzystana w naszej szkole. Wierzymy, iż dalsze i konsekwentne stosowanie podjętych przez nas działań zaprocentuje w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Choć zerwanie z dotychczasowym systemem oceniania opartym na stopniach szkolnych nie jest proste, to jednak warto podjąć to wyzwanie.

mgr Anna Siemiątkowska