Centrum Edukacji Daltońskiej Plandaltonski.pl

Lubię się uczyć, czyli o relacji i motywacji

Edukacja w Polsce zmaga się z licznymi wyzwaniami, ale jednocześnie staje się polem nieograniczonych możliwości. Ważne są dni, których jeszcze nie znamy, i chwile, na które czekamy – to słowa, które stały się mottem spotkania z Kamilą Morcinek, polonistką ze Skoczowa. Spotkanie to przyniosło wiele refleksji na temat roli relacji w edukacji oraz sposobów motywowania uczniów a poprowadziła je Kalina Stefaniak, konsultantką Fundacji Plandaltoński.Pl

Edukacja jako relacja

Kamila Morcinek podkreślała, że relacja między nauczycielem a uczniem jest fundamentem efektywnej edukacji. Człowiek jest istotą społeczną, a uczniowie potrzebują czuć się dobrze w szkole, aby chętnie się uczyć. Relacja nauczyciel-uczeń wpływa na motywację i efektywność uczenia się. Kamila zaznaczała, że nauczyciel musi być autentyczny i budować zaufanie od pierwszych chwil spotkania z uczniami.

Motywacja poprzez relacje

Kamila Morcinek opowiedziała o swoich doświadczeniach w budowaniu relacji z uczniami, co przekładało się na ich motywację do nauki. Współpraca, empatia i kreatywność to kluczowe elementy, które pomagają uczniom czuć się ważnymi i zmotywowanymi do działania. Uczniowie, którzy lubią swojego nauczyciela, chętnie przychodzą na lekcje i angażują się w proces edukacyjny.

Metody motywacyjne

Kamila przedstawiła różnorodne metody, które stosuje w swojej pracy, aby motywować uczniów. Dyktanda biegane, gry planszowe, projekty edukacyjne – to tylko niektóre z nich. Uczniowie uwielbiają interaktywne metody nauki, które angażują ich na wielu poziomach. Escape roomy, stacje zadaniowe i gry edukacyjne rozwijają nie tylko umiejętności akademickie, ale także społeczne i emocjonalne.

Plan daltoński w praktyce

Plan daltoński, który promuje samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i refleksję, jest głęboko zakorzeniony w metodach pracy Kamili. Zauważa ona, że samodzielność uczniów w pracy nad projektami oraz ich umiejętność współpracy są kluczowe dla ich rozwoju. Refleksja i ocena koleżeńska pozwalają uczniom na świadome kształtowanie swoich umiejętności i postępów.

Znaczenie indywidualnego podejścia

Kamila Morcinek zwraca uwagę na konieczność indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Dobre poznanie uczniów, ich zainteresowań i predyspozycji pozwala na skuteczniejsze nauczanie. Nawet w dużych klasach, dzięki odpowiednim metodom i narzędziom, można dostrzec i rozwijać potencjał każdego dziecka.

Edukacja przez doświadczenie

Kamila podkreślała znaczenie edukacji przez doświadczenie. Lekcje w terenie, angażowanie zmysłów, praca nad projektami – to wszystko sprawia, że nauka staje się bardziej atrakcyjna i efektywna. Przyroda, literatura, interakcje społeczne – te elementy mogą być inspiracją do tworzenia ciekawych i angażujących lekcji.

Podsumowanie

Wywiad z Kamilą Morcinek pokazał, jak ważne są relacje w edukacji i jak duży wpływ mają na motywację uczniów. Nauczyciel, który buduje autentyczne, oparte na zaufaniu relacje, jest w stanie skuteczniej motywować i inspirować swoich uczniów. Różnorodne metody nauczania, które angażują uczniów i rozwijają ich umiejętności, są kluczem do sukcesu w nowoczesnej edukacji. Plan daltoński, z jego naciskiem na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę, stanowi doskonałą ramę dla takich działań.

Przykład Kamili Morcinek jest inspiracją dla nauczycieli szukających nowych sposobów rozwijania swoich kompetencji zawodowych i skutecznego motywowania uczniów. Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim budowanie relacji i inspirowanie do ciągłego rozwoju.

Zapraszamy na nagranie video z tej rozmowy, podczas któego zaprezentowano ilustracje z sal, które przygotowała nasza gościni.

Dodaj komentarz